Verzuimspreekuur

Ieder kind is wel eens ziek en mist daardoor één of meerdere schooldagen. Sommige kinderen zijn echter meer dan gemiddeld afwezig. In dat geval kan school de jeugdarts vragen om het kind en de ouders uit te nodigen voor een gesprek.

Dit gesprek is niet bedoeld als controle of het kind wel echt ziek is, maar om mee te denken over wat er nodig is om het kind zo goed mogelijk te kunnen laten deelnemen aan de lessen. De jeugdarts gaat met ouders en kind in gesprek en overlegt zo nodig met de huisarts of andere behandelaars. Aan de hand daarvan kan de jeugdarts adviezen geven aan zowel kind, ouders en school.

Te denken valt dan bijvoorbeeld aan doorverwijzing naar een hulpverlener, een (tijdelijke) aanpassing van het rooster of extra ondersteuning op school. School monitort vervolgens of het verzuim vermindert en of het goed gaat met het kind.