Familiegroepsplan

Het familiegroepsplan is een belangrijk instrument in de Jeugdwet. Daarin is vastgelegd dat ouders/gezinnen de mogelijkheid krijgen een familiegroepsplan op te stellen, samen met familie, vrienden en anderen uit de sociale omgeving van de jongere. In het familiegroepsplan staat welke problemen de jeugdige of het gezin heeft, welke hulp nodig is, en wie die hulp geeft. Ouders, familieleden of andere direct betrokkenen kunnen een familiegroepsplan maken. Op deze manier kunnen zij meedenken en helpen aan een oplossing. 

Hieronder de belangrijkste informatie op een rij.

 1. Wie maakt een familiegroepsplan?
  Ouders, familieleden of andere directbetrokkenen kunnen zelf een familiegroepsplan maken en zo meedenken over en meehelpen aan een oplossing.
   
 2. Wanneer is een familiegroepsplan mogelijk?
  Een jeugdige kan om allerlei redenen hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld bij opgroei- en opvoedproblemen, zorg vanwege een beperking of psychische behandeling. De familie en het sociale netwerk krijgen in die situaties eerst de gelegenheid om samen een plan voor de hulpverlening te maken. Dit geldt ook als het kind of de jongere te maken heeft met jeugdbescherming. De ouders moeten dan wel het ouderlijk gezag hebben over hun kind.
   
 3. Waarom is een familiegroepsplan belangrijk?
  Een familiegroepsplan geeft familie en het sociale netwerk meer verantwoordelijkheid en meer controle. Mensen in het sociale netwerk zijn overigens niet altijd familie; het is ook mogelijk bijvoorbeeld een leraar, bevriende buur of wijkteam te betrekken.
   
 4. Wat staat er in het plan?
  In het plan kan zowel hulp uit het eigen netwerk als professionele hulp beschreven worden.
   
 5. Is een familiegroepsplan verplicht?
  Directbetrokkenen hebben het recht om zelf een plan te maken, maar het is geen plicht. Als zij geen plan maken, zal de professionele hulpverlening een plan maken.