Algemene cursusvoorwaarden Zorggroep Almere

1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen die georganiseerd worden door Zorggroep Almere. Tevens zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Zorggroep Almere, met uitzondering van artikel 13 t/m 15 (duurovereenkomsten), waarvan een exemplaar kosteloos kan worden toegezonden indien deze niet reeds ter hand is gesteld. Een cursus is geen duurovereenkomst als beschreven in de Algemene Voorwaarden van Zorggroep Almere.

2. Aanmeldingen

Aanmeldingen kunnen alleen geschieden door het invullen van het inschrijfformulier op de website van JGZ Almere. De inschrijving wordt via een mail bevestigd.

3. Annulering

In afwijking van art. 4 van de Algemene Voorwaarden Zorggroep Almere geldt het volgende in geval van annulering.

a. Bij annulering na ontvangst van de inschrijf bevestiging  per mail en meer dan 14 dagen voor aanvang van de cursus worden er geen cursuskosten in rekening gebracht. Wel wordt er € 12,50 administratiekosten berekend.
b. Bij annulering na  ontvangst van de inschrijf bevestiging  per mail en binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus wordt 50% van de cursuskosten in rekening gebracht.
c. Bij annulering na ontvangst van de inschrijf bevestiging  per mail  en binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus wordt 75% van de cursuskosten in rekening gebracht.
d. Bij annulering na ontvangst van de inschrijf bevestiging  per mail op of na de startdatum wordt 100% van de cursuskosten in rekening gebracht.
e. Indien een cursist die heeft ingeschreven voor een zwangerschapscursus, deze voor of na de startdatum moet annuleren wegens een voortijdig einde van de zwangerschap zal Zorggroep Almere in afwijking van het bovenstaande (een evenredig deel van) het cursusgeld restitueren, zonder dat daarvoor administratiekosten in rekening worden gebracht
f. Indien een cursist heeft ingeschreven voor een zwangerschapscursus en door omstandigheden verband houdend met de zwangerschap, anders dan genoemd in artikel 3.1 onder e, de cursus voor of na de startdatum moet annuleren dan wel verhinderd is één of meerdere cursusbijeenkomsten bij te wonen, zal Zorggroep Almere in afwijking van het bovenstaande de cursist aanbieden (een evenredig deel van) het cursusbedrag aan te wenden voor een andere cursus, ter keuze van cursist. Indien cursist dit aanbod niet accepteert, vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats. 

4. Financiële afwikkeling

Rond de startdatum van de cursus ontvangt de deelnemer een factuur. Deze factuur dient binnen 30 dagen na dagtekening te worden voldaan.

5.    Niet doorgaan cursus

Indien een cursus minder dan het genoemde minimum aantal deelnemers heeft, dan zal de cursus geen doorgang vinden en zal Zorggroep Almere de cursist een ander cursusaanbod doen of het geld restitueren.
Indien door redenen van overmacht aan de kant van Zorggroep Almere de cursus geheel of gedeeltelijk geen doorgang kan vinden, is Zorggroep Almere gerechtigd de cursus te verschuiven alsook om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden onder restitutie van een evenredig deel van de cursusprijs.

6.  Auteursrecht

Het cursusmateriaal en aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mag/mogen niet zonder toestemming worden verveelvoudigd of ter beschikking gesteld aan derden.

7.  Cursusprijs

Voor alle cursussen geldt dat prijswijzigingen worden voorbehouden.